Wij zijn er om je verder te helpen

Notice & Takedown Reglement

 

Artikel 1 Meldingen

1.1 Meldingen worden gedaan via het contactformulier op de website van Kwalisites. Dit formulier wordt volledig ingevuld en inclusief bewijsstukken verzonden.

1.2 Meldingen zullen in elk geval moeten voldoen aan de volgende vereisten:

· De melding is volledig, duidelijk en met voldoende feiten onderbouwd;

· De melder toont voldoende aan dat hij/zij rechthebbende is ten aanzien van het IE-recht waarop een beroep wordt gedaan dan wel bevoegd is om namens de rechthebbende op te treden in verband met een vermeende inbreuk op een IE-recht;

1.3 Een onvolledige melding wordt niet in behandeling genomen. De melder zal hierover worden geïnformeerd.

Artikel 2 Beslissingen

2.1 Kwalisites zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van een volledige melding beoordelen of de melding aanleiding geeft tot het verwijderen van de informatie van haar platform.

2.2 Indien nodig zal Kwalisites de melding nader onderzoeken alvorens te besluiten of de informatie al dan niet van de website verwijderd dient te worden.

2.3 De melder zal worden geïnformeerd over de beslissing. Indien besloten wordt dat de informatie in haar platform te laten staan, zal de beslissing gemotiveerd worden door Kwalisites.

Artikel 3 Criteria ter beoordeling van meldingen

3.1 Meldingen worden beoordeeld in overeenstemming met Nederlands recht.

3.2 Meldingen dienen betrekking te hebben op een vermeende inbreuk op een IE-recht of een strafbare inhoud.

3.3 Meldingen die alleen zien op de moraal of het fatsoen van bepaalde informatie of gedragingen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4 Inhoud verzoek

4.1 De melder kan alleen het verzoek doen dat informatie van het platform van Kwalisites wordt beëindigd.

4.2 Kwalisites zal geen gegevens van anderen verstrekken aan de melder, tenzij daartoe verplicht op grond van wet- of regelgeving dan wel een gerechtelijk bevel.

Artikel 5 Advies 

5.1 Kwalisites kan bij de beoordeling van meldingen in voorkomende gevallen advies inwinnen bij een extern adviseur, en daarvoor de melding inclusief persoonsgegevens verstrekken aan deze externe adviseur.

Scroll naar boven