Wij zijn er om je verder te helpen

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 16 februari 2021

1. Wie is Kwalisites?

Kwalisites VOF is gevestigd aan de Hekerweg 6 in Valkenburg en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 77969944.

2. Definities

 1. Met ‘wij’ of ‘ons’ bedoelen we ons bedrijf zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

 2. Met ‘jij’ of ‘jouw’ bedoelen we jou als wederpartij.

 3. Als wij en jij samen wordt bedoeld spreken we over ‘partijen’.

 4. Met ‘overeenkomst’ bedoelen we de tussen partijen afgesloten overeenkomst van opdracht, waarop deze algemene voorwaarden vantoepassing zijn.

 5. Onder“schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie via ons dashboard, mits de identiteit en integriteit voldoende vaststaat.

 6. Onder “website” valt de website zelf met eventueel een webshop
  en/of een online leeromgeving.

3. Toepasselijkheid en wijzigen algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, werkzaamheden en andere verbintenissen waarop wij deze algemene voorwaarden van toepassing hebben verklaard, inclusief aanvullende en vervolgopdrachten en ongeacht of wij daarvoor een vergoeding vragen.

 2. Als partijen schriftelijk (bijvoorbeeld in de overeenkomst) andere afspraken hebben gemaakt, dan gaan deze afspraken voor op de algemene voorwaarden.

 3. Indien de overeenkomst tevens een resell, zoals bedoeld in artikel 20 en of een domeinnaamregistratie, zoals bedoeld in artikel 21, betreft, dan gelden naast deze algemene voorwaarden ook de algemene voorwaarden van onze leverancier voor zover wij deze aan jou hebben verstrekt voor het sluiten van de overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van onze leverancier, gelden de voorwaarden van onze leverancier.

 4. Wij mogen onze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Wij zullen je daarover van te voren informeren. Als je het niet eens bent met de wijziging, dan kan je de overeenkomst opzeggen.

 5. Jouw algemene voorwaarden zijn niet geldig, tenzij wij schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

 1. Wij richten onze dienstverlening op jou handelend in beroep of bedrijf en niet als consument. Mocht je als consument desondanks als consument onze dienstverlening afnemen, dan zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing met dien verstande dat alle bepalingen die strijdig zijn met het consumentenrecht niet van toepassing zijn en dan geldt hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij de strijdige bepaling, waarbij, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. In plaats van het nietige of vernietigde deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke
  toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen Partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of
  vernietigbaarheid gekend zouden hebben, waarbij, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

4. Aanbod en aanvaarding

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig.
  Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele reiskosten. De prijzen in de winkelmand of de offerte zijn leidend.

 2. Wij zijn niet gehouden aan ons aanbod, indien je in alle redelijkheid had kunnen weten dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte en zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten .

 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aan een aanvaarding die afwijkt van het aanbod zijn wij niet gebonden.

 4. Door onze bevestiging van je aanmelding of door jouw akkoord op onze offerte hebben partijen een overeenkomst van opdracht met elkaar afgesloten onder de voorwaarden opgenomen in de aanbieding of offerte, de algemene voorwaarden en eventueel andere schriftelijk tussen ons gemaakte afspraken. Je kunt de overeenkomst en de daarbij
  behorende voorwaarden bij ons opvragen door een verzoek te sturen naar
  info@kwalisites.nl.

 5. Indien een prijs is gebaseerd op door jou verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan hebben wij het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst al tot stand is gekomen.

5. Wat kan jij van ons verwachten?

 1. Wij zullen onze diensten zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en houden daarbij rekening met jouw belangen. Wij kunnen (een deel van) de werkzaamheden door anderen laten uitvoeren. Wij blijven echter verantwoordelijk voor de opdracht. Deze voorwaarden zijn ook op de door ons ingeschakelde derden van toepassing.

 2. Een goedwerkende website is afhankelijk van je eigen inspanningen. Wij leveren je tools en ondersteuning, maar wij geven geen garanties af. Je bent zelf verantwoordelijk voor het resultaat.

 3. De bereikbaarheid van je website is van verschillende factoren afhankelijk, waaronder factoren die buiten de invloedsfeer van partijen liggen. Wij zullen ons binnen het redelijke inspannen om te zorgen dat je website bereikbaar is, onder meer door het inhuren van een betrouwbare hostingpartner, maar we geven geen garanties af ten aanzien van de bereikbaarheid hiervan en het geeft je geen recht op schadevergoeding. Onze webhosting pakketten hebben gemiddeld een uptime van 99,9% zoals beloofd door onze leverancier. Dit percentages is niet van toepassing indien er sprake is van storingenen/of overmacht.

 4. Wij zullen ons inspannen de door ons gebruikte software up-to-date te houden en het virusvrij en zonder andere gebreken leveren van deze software. Wij zijn hierbij echter afhankelijk van onze leveranciers.
  Wij zijn niet verantwoordelijk voor malware, virussen en andere gebreken in de geleverde software zoals plug-ins en thema’s.
  Ook mogen wij besluiten bepaalde updates of patches niet te installeren als dat naar ons oordeel kwalitatief beter is.

 5. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de Kwalisites Experts. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de producten en diensten die zij leveren aan jou. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op eventuele overeenkomsten die je sluit me een Kwalisites Expert.

6. Wat verwachten wij van jou?

 1. Je communiceert eerlijk en open met ons. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je website.

 2. Je geeft ons alle informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Je informeert tijdig over wijzigingen in de verstrekte gegevens dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.

 3. Je bent zelf verantwoordelijk voor een passend beveiligingsniveau gezien jouw bedrijfsactiviteiten die je uitvoert via de website, zoals het gebruik maken van back-ups, een SSL-certificaat, extra beveiligde dataopslag of een escrow-service. Je informeert ons over het door jou gewenste beveiligingsniveau van je website en de door jou gewenste maatregelen. Wij kunnen hiervoor extra kosten in rekening brengen.

 4. Je respecteert het auteursrecht op alles wat wij aan jou verstrekken en waarvan het auteursrecht bij ons of de Kwalisites Experts berust. 

 5. Je mag de geleverde producten en diensten niet doorverkopen of op een andere manier verstrekken aan derden. Wij mogen gerechtelijke stappen ondernemen om doorverkoop te verhinderen.

 6. Je garandeert ons dat, al dan niet via de servers, aan ons verstrekte elektronische bestanden of software en dergelijke vrij zijn van virussen en andere defecten.

 7. Je zorgt ervoor dat je met gebruikmaking van onze diensten niet handelt in strijd met het toepasselijke recht en geen inbreuk maakt op rechten van derden, zoals het verspreiden van schadelijke software, misleidende praktijken, schendingen van het auteursrecht en het versturen van spamberichten.

 8. De inhoud van je website en domeinnaam, al dan niet via hyperlinks of andere verbindingen, mag geen pornografische, commercieel erotische, gewelddadige, geweld verheerlijkende, racistische, discriminerende,
  opruiende of voor minderjarigen schadelijke inhoud weergeven. Ook mag je niet oproepen tot het plegen van strafbare feiten.

7. Contractduur en uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. De overeenkomst zijnde een abonnement is aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet je ons eerst schriftelijk in gebreke stellen.

8. Betaling

 1. Je ontvangt de factuur digitaal op het opgegeven e-mailadres. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. De verschuldigde
  bedragen moeten uiterlijk op de overeengekomen betaaldata zijn voldaan, zonder enige aftrek, korting of verrekening.

 2. Voor abonnementen geldt dat de betaling loopt via een automatische incasso, afgegeven bij de eerste iDeal-betaling. Indien je kiest voor een andere betaalwijze, dan mogen wij daarvoor extra kosten in rekening brengen.

 3. Voor elke geweigerde of gestorneerde automatische incasso mogen wij 25 euro in rekening brengen ter dekking van onze administratiekosten en de kosten die bij ons in rekening worden gebracht bij elke geweigerde of gestorneerde incasso.

 4. Bij maatwerktrajecten mogen wij 50% van het geoffreerde bedrag bij aanvang van het project in rekening brengen en de resterende 50% bij oplevering.

 5. Indien de overeenkomst een dienst is waarvoor vooruit moet worden betaald, kan je geen aanspraak maken op levering van de dienst totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 6. Klachten over de factuur dien je uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum te hebben ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.
  Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

 7. Betaal je niet of niet op tijd? Dan ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Je moet over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente betalen, vanaf de vervaldag totdat je alles hebt betaald. Ook betaal je ons voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die wij moeten maken. Die bedragen 15 procent van het openstaande bedrag en tenminste 75 euro.

 8. In geval van een betalingsachterstand van twee maanden of meer mogen wij onze verplichtingen opschorten totdat jij je verplichtingen bent nagekomen, wat kan betekenen dat bezoekers geen toegang meer kunnen
  krijgen tot je website.

 9. In geval van een betalingsachterstand van vier maanden of meer mogen wij de overeenkomst opzeggen, waaronder begrepen het beëindigen van eventuele hosting.

 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van jou zijn onze vorderingen op jou onmiddellijk opeisbaar. Wij hebben het recht de door jou gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente.
  Wij kunnen, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien je een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Wij mogen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

9. Support

 1. Support vindt plaats op de door ons gekozen wijze.

 2. Wij leveren geen support op installatie en het gebruik van plug-ins die je zelf installeert, behalve als anders is afgesproken bij aankoop hiervan.

 3. Indien je support wil via de officiële supportkanalen van onze leveranciers, dan zal je rechtstreeks een licentie moeten
  aanschaffen bij de desbetreffende leverancier.

10. Trainingen

 1. Je hebt toegang tot de aangeschafte online trainingen en programma’s zolang wij deze trainingen en programma’s beschikbaar stellen voor minimaal de gecommuniceerde duur en tenzij anders wordt afgesproken.

11. Wijzigen van de inhoud of de prijs van de dienst

 1. Wij mogen de inhoud van een dienst tussentijds wijzigen in verband met een kwalitatieve verbetering of een wijziging in onze leveranciers, mits de inhoud van de dienst wezenlijk niet ten nadele van jou wijzigt. Deze wijzigingen mogen wij zonder overleg doorvoeren en geven je geen recht op schadevergoeding.

 2. Het kan blijken dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen. Ook kan tijdens de uitvoering blijken dat de overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk en de daadwerkelijk te verrichten hoeveelheid werk niet met elkaar overeenkomen. In deze gevallen
  zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Wij zullen je zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien de afgesproken uitvoeringstermijn verandert of indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben. Meerkosten brengen wij
  in rekening. Deze wijzigingen of aanvullingen geven je geen recht op schadevergoeding.

 3. Bij een wijziging of aanvulling van de overeenkomst op jouw verzoek mogen wij de afgesproken prijs aanpassen.

 4. Indien wij met jou afspraken hebben gemaakt over de omvang van het dataverkeer (in- en uitgaand), opslagruimte, aantallen websitebezoekers en dergelijke, dan zal per maand bekeken worden wat jouw actuele verbruik is. Een afgesproken maandelijkse omvang is niet overdraagbaar naar een volgende maand. In geval van overschrijding
  mogen wij de afgesproken prijs verhogen, conform de bedragen die op onze website worden vermeld. Wij zullen je eerst informeren, zodat je actie kan ondernemen om de prijsverhoging te voorkomen.

 5. Upgraden en downgraden van het afgenomen pakket kan op elk moment. In geval van downgraden mogen wij je houden aan een maand opzegtermijn indien voor ons kosten verbonden zijn aan het downgraden, bijvoorbeeld
  doordat onze leverancier rekent met een maand opzegtermijn.

 6. Wij mogen eventuele prijsstijgingen doorberekenen aan jou, indien bijvoorbeeld de kosten voor de hosting, domeinregistratie, plug-ins en thema’s die wij ten behoeve van jou inkopen zijn gestegen.
  Jaarlijks kunnen we onze prijzen indexeren, waarbij we aansluiten bij de prijsindexen van het CBS.

12. Overmacht en ziekte

 1. Overmacht ontslaat ons van de plicht tot nakoming van de overeengekomen overeenkomst, zonder dat er voor
  jou een recht ontstaat op vergoeding van kosten, schade en rente.
  Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor ons redelijkerwijs onmogelijk is of wij gehinderd worden om de diensten te verlenen zoals afgesproken en ons daarvan geen verwijt te maken valt en ook niet anderszins voor onze rekening komt. Voorbeelden van overmacht zijn epidemie/pandemie, oorlog of daarop lijkende situaties, stroomstoring, overstroming, aardbeving, brand, werkstaking in ons bedrijf of bij onze leveranciers, gewijzigde
  overheidsmaatregelen, internetstoring, computerstoring en netwerkaanvallen.

 2. Als sprake is van overmacht, dan zullen wij je zo snel mogelijk informeren. Indien mogelijk zullen we een passende oplossing proberen te vinden. In geval van langdurige of blijvende overmacht mag je de opdracht schriftelijk opzeggen zonder het in acht nemen van de opzegtermijn. Je blijft wel verplicht het al uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

 3. Indien we een afspraak met je hebben, zoals bij persoonlijke ondersteuning, dan zullen partijen in geval van overmacht en ziekte in overleg een andere datum afspreken. Als dat echt niet mogelijk is, ontvang je het betaalde bedrag terug. Ben jij degene die afzegt, dan mogen we van het betaalde bedrag eventueel al gemaakte kosten aftrekken.

13. Tijdelijk buiten gebruik stellen van de website

 1. Wij kunnen zonder voorafgaande bekendmaking je website (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken voor zover dit nodig is voor het onderhoud, voor verbeteringen of als de systemen niet functioneren of reageren zoals zij dat onder normale omstandigheden behoren te doen. Dit geldt ook in geval van Denial of
  Service-aanvallen, ongeacht of jij deze uitvoert of waarvoor een derde jouw server gebruikt. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn geeft je niet het recht op (gedeeltelijke) terugbetaling en of vermindering van de betalingsverplichting. Voor zover mogelijk zullen wij je van tevoren informeren.

14. Opzeggen

 1. Partijen mogen de overeenkomst op elk moment schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van een kalendermaand. Je bent gehouden tot het betalen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. In geval van het tussentijds opzeggen van een overeenkomst voor bepaalde tijd hebben wij tevens recht op een schadevergoeding ter hoogte van het resterende gedeelte van de afgesproken vergoeding.

 2. Opzeggen van een abonnement kan alleen via de online omgeving. Het storneren van een betaling is geen geldige wijze van opzeggen.

 3. Na een opzegging behoud je de domeinnaam en de bestanden van je website en online omgeving, echter zonder licenties. Je bent zelf verantwoordelijk voor het downloaden en elders opslaan van de bestanden en een overdracht van de domeinnaam voordat onze dienstverlening eindigt. Na einde van de overeenkomst kunnen wij de
  bestanden verwijderen en of een niet overgedragen domeinnaam beëindigen bij de registrerende instantie. Voor de meeste licenties zal het mogelijk zijn om deze zelfstandig aan te kunnen schaffen, zodat updates weer plaatsvinden.

 4. Op verzoek kunnen wij zorgdragen voor een overdracht van de website en online omgeving aan een andere dienstverlener. De hiervoor benodigde uren brengen wij in rekening.

 5. Wij kunnen de overeenkomst per direct opzeggen, onverminderd het recht op vergoeding van schade, gederfde winst en rente, als jij je niet houdt aan jouw verplichtingen op grond van de overeenkomst of bij herhaaldelijke klachten over de door jou aangeboden informatie. Een ingebrekestelling of andere interventie is daarvoor niet vereist.

 6. Ook kunnen wij de overeenkomst per direct opzeggen indien jij surséance van betaling dan wel zijn faillissement hebt aangevraagd of jouw faillissement wordt aangevraagd, gevorderd of uitgesproken of jij een onderhands akkoord aanbiedt aan jouw crediteuren.

 7. In de gevallen zoals genoemd in de leden 5 en 6 zijn wij niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding in verband met de beëindiging.

15. Ontbinding

 1. Je mag de overeenkomst binnen 14 dagen na het afsluiten zonder opgave van redenen ontbinden door ons een e-mail te sturen op info@kwalisites.nl.
  Eventueel betaalde bedragen zullen worden teruggestort binnen 14 dagen na de ontbinding met aftrek van

  1. de waarde van de ontvangen mini trainingen, checklists, pdf’s, werkboeken, extra plug-ins, online sessies etc.

  2. kosten gemaakt voor domeinregistraties, domeinverhuizingen en domeinverlengingen;

  3. eventueel andere gemaakte kosten die bij de overeenkomst door jou zijn goedgekeurd;

  4. uitgevoerd maatwerk.

 2. Voor het overige sluiten partijen de mogelijkheid tot ontbinding uit, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

16. Opschorten

 1. Onverminderd de wettelijke bepalingen omtrent opschorting mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien jij jouw verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, zoals het niet tijdig of niet behoorlijk
  aan ons verstrekken van de benodigde gegevens, middelen, voorzieningen en faciliteiten, het niet tijdig betalen van onze facturen of het strijdig handelen met de licentievoorwaarden.

 2. Als de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd mogen wij de uitvoering van een volgende fase opschorten tot jij de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd. Eventuele uit de vertraging voortvloeiende extra kosten brengen wij in rekening.

17. Onrechtmatige inhoud en gebruik

 1. Als op grond van objectieve aanwijzingen het waarschijnlijk is of indien derden aannemelijk maken dat rechten worden geschonden door de inhoud van jouw website, dan mogen wij de inhoud tijdelijk blokkeren.

 2. Indien de schending komt vast te staan, mogen wij de verdere maatregelen treffen zoals het blokkeren van bepaalde diensten en het per direct opzeggen van de overeenkomst.

 3. Wij hanteren een Notice & Takedown procedure op grond waarvan derden een klacht kunnen indienen in verband met onrechtmatige inhoud.

 4. Wij kunnen op grond van objectieve criteria de aan jou gerichte e-mail weigeren, als we gegronde redenen hebben om aan te nemen dat een e-mail schadelijke software bevat, het gaat om ongevraagde of verborgen commerciële communicatie of de afzenderinformatie onjuist of verborgen is.

 5. Indien naar ons oordeel een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van ons of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, dan kunnen wij maatregelen treffen die we redelijkerwijs nodig achten om het gevaar af te wenden of te voorkomen.

 6. Maatregelen genoemd in dit artikel zijn voor jou geen geldige reden om je betaling op te storten of geheel niet te betalen. Ook worden wij niet schadeplichtig door het treffen van zulke maatregelen. Schade en kosten die voortvloeien uit het treffen van maatregelen genoemd in dit artikel dien je aan ons te vergoeden, indien bij jou sprake
  is van
  opzet, bewuste roekeloosheid en grove nalatigheid.

18. Bescherming van jouw gegevens

 1. Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en houden ons bij de uitvoering van de overeenkomst aan de privacyverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens welke te vinden is op de website van Kwalisites.

19. Gebruikerslicentie software

 1. Wij zijn licentiehouder van bepaalde software. Onderdeel van onze dienstverlening is de verstrekking van gebruiksrecht op deze software. Je hebt geen eigen account gekoppeld aan deze software. 

 2. Het gebruiksrecht is gekoppeld aan de dienstverlening die je bij ons afneemt. Als deze dienstverlening opgeschort c.q. beëindigd wordt, schorten c.q. beëindigen wij het gebruiksrecht ook.

 3. De software die wij als licentiehouder beschikbaar stellen kan wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij geen licentiehouder meer zijn, software niet meer bruikbaar is of om andere redenen niet meer beschikbaar is of omdat er betere software beschikbaar is. Deze wijzigingen mogen wij zonder overleg doorvoeren en geven je geen recht op schadevergoeding of terugbetaling.

 4. Wij zorgen voor de installatie en het updaten van deze software op je website. Jij bent zelf verantwoordelijk voor mogelijke aanpassingen op je website die vervolgens nodig zijn. Op verzoek kunnen wij hiervoor zorgdragen. De hiervoor benodigde uren brengen wij in rekening.

 5. Je hebt uiteraard de mogelijkheid om bepaalde software te behouden door zelf een licentie aan te schaffen bij de desbetreffende leverancier.

 6. De geleverde plug-ins, thema’s en eventuele andere software is bedoeld voor één website, tenzij schriftelijk iets
  anders wordt overeengekomen.

 7. Licenties zijn niet overdraagbaar. En mogen niet beschikbaar gesteld worden aan derden.

20. Resell software

 1. Wij zijn reseller van bepaalde software. Je koopt dan via ons een gebruikerslicentie op deze software. Je hebt een eigen account gekoppeld aan deze software.

 2. De gebruikerslicentie is gekoppeld aan de dienstverlening die je bij ons afneemt. Als deze dienstverlening opgeschort c.q. beëindigd wordt, schorten c.q. beëindigen wij de gebruikerslicentie ook, tenzij je expliciet en tijdig aan ons kenbaar maakt dat je het account wenst te behouden.

 3. De software die wij als reseller aanbieden kan wijzigen. Wij brengen geen wijzigingen aan in jouw accounts zonder jouw toestemming.

 4. Wij zorgen voor de installatie van deze software op je website. Jij bent zelf verantwoordelijk voor mogelijke aanpassingen op je website die nodig zijn. Op verzoek kunnen wij hiervoor zorgdragen. De hiervoor
  benodigde uren brengen wij in rekening.

 5. De geleverde plug-ins, thema’s en eventuele andere software is bedoeld voor één website, tenzij schriftelijk iets
  anders wordt overeengekomen.

 6. Licenties zijn niet overdraagbaar. En mogen niet beschikbaar gesteld worden aan derden.

21 Strippenkaarten
 1. Geldigheidsduur: Onze strippenkaarten bieden de flexibiliteit en het gemak om gebruik te maken van onze diensten op momenten die jou het beste uitkomen. Om helderheid en structuur in het gebruik ervan te waarborgen, zijn de strippenkaarten geldig voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum van aankoop, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen tussen partijen.
 2. Gebruik en Tijdsduur: Diensten afgenomen via de strippenkaart worden gefactureerd in eenheden van 15 minuten, met een minimum afname van 15 minuten per sessie. Dit betekent dat de tijd die besteed wordt aan het leveren van onze diensten, afgerond wordt naar boven in blokken van 15 minuten.

 3. Persoonlijk gebruik: De strippenkaart is persoonsgebonden en kan enkel worden gebruikt door de persoon of entiteit die deze heeft gekocht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Kwalisites VOF. Het is niet toegestaan de strippenkaart of de daarop beschikbare diensten te verkopen, over te dragen, of op enige andere manier beschikbaar te stellen aan derden.

 4. Verlenging en Restitutie: De geldigheidsduur van de strippenkaart wordt niet automatisch verlengd. Restitutie voor niet gebruikte strippen na het verlopen van de geldigheidsduur is niet mogelijk.

22. Domeinnaam

 1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Je dient je te houden aan de regels van de registrerende instantie.

 2. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning (en eventueel verlies) van een domeinnaam. De bevestiging zal je ontvangen van de desbetreffende registrerende instantie, niet van ons. Een factuur van ons is dan ook niet te beschouwen als een bevestiging van registratie.

 3. Wij vervullen bij de aanvraag alleen een bemiddelende rol. Wij geven geen garanties af ten aanzien van het verkrijgen van een bepaalde domeinnaam. Het niet verkrijgen, het verlies of het door een derde verkrijgen van de domeinnaam kan nooit leiden tot aansprakelijkheid voor ons, behoudens opzet, bewuste roekeloosheid en grove nalatigheid van ons.

 4. De kosten voor de aanvraag en het behoud van een domeinnaam zijn volledig voor jou als klant, tenzij wij daarover andere afspraken hebben gemaakt. Na opzegging van onze dienstverlening kan er een vergoedingsplicht van jou jegens de registrerende instantie blijven bestaan.

23. Intellectueel eigendom

 1. Op alle door ons verstrekte en gebruikte stukken, designs, werkwijzen en trainingen waaronder cursusmateriaal, digitale werkboeken, e-books, rapporten, adviezen, (online) trainingen, video’s en dergelijke, berust het auteursrecht uitsluitend bij ons of bij de Kwalisites Experts. Deze stukken zijn uitsluitend bestemd om door jou te worden gebruikt. Je mag deze voor eigen gebruik printen.

 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of de Kwalisites Experts mogen de stukken niet worden gewijzigd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, tenzij het algemene ideeën, concepten, kennis en technieken betreft. Wij kunnen aan een
  dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Na beëindiging van de overeenkomst blijft deze bepaling van kracht.

24. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De verplichting tot geheimhouding blijft ook
  bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.

 2. Je mag de ontvangen toegangsgegevens voor onze online omgeving niet aan anderen geven of anderen op een andere wijze de online omgeving laten gebruiken. Deze bepaling is niet van toepassing op toegangsgegevens van jouw website en jouw eigen online omgeving.

 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, wij gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en wij ons niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, die hierdoor is ontstaan. 

25. Klachten

 1. Heb je een klacht over onze dienstverlening? Dan kan je dit schriftelijk melden via info@kwalisites.nl binnen 8 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden. De klacht dient een zo
  gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat wij in staat zijn adequaat te reageren. Een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op.

26. Aansprakelijkheid

 1. Het uitvoeren van de werkzaamheden kan misgaan. Dat kan voor ons tot aansprakelijkheid leiden. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot het bedrag dat je per jaar aan ons verschuldigd bent op grond van de
  overeenkomst met een maximumbedrag van € 1.000,- per schadegeval. Wij mogen jouw schade zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken, waartoe jij alle medewerking zal verlenen

 2. Er is geen aansprakelijkheid voor niet voorzienbare of indirecte schade. Hieronder verstaan wij alle schade die niet rechtstreeks voortvloeit uit de schadeveroorzakende gebeurtenis, waaronder gevolgschade, gederfde winst, schade door verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie. Ook is er geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan doordat jij gegevens niet hebt verstrekt, doordat deze gegevens onjuist of onvolledig waren of doordat de
  afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.

 3. Wij zijn nadrukkelijk niet aansprakelijk voor schade wegens het niet beschikbaar zijn van je website of online omgeving, en wegens cybercriminaliteit zoals hacking, malware, ransomware en dergelijke.
  Het is jouw verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een goede beveiliging inclusief back-up van je website en de door jou gebruikte apparaten, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

 4. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet, bewuste roekeloosheid en grove nalatigheid aan onze zijde.

27. Vrijwaring

 1. Je vergoedt aan ons alle schade die voortvloeien uit aanspraken van derden, waaronder aanspraken in verband met rechten van intellectuele eigendom, met betrekking tot de inhoud van jouw website en online omgeving en op alle door jou verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst
  worden gebruikt.

 2. Je vergoedt aan ons ook alle schade die ontstaat bij ons of een derde doordat jij je verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt. Ook vrijwaar je ons voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam, hosting, inhoud en dergelijke door of namens jou.

28. Uitingen Kwalisites en Kwalisites Experts

 1. Aan informatie op www.kwalisites.nl of e.kwalisites.nl en andere online platforms of websites waarop uitingen van Kwalisites en Kwalisites Experts zijn vermeld kunnen geen rechten worden ontleend.

29. Toepasselijk recht

 1. Voor alle rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht en is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

 2. De rechtbank Midden-Nederland, zittingslocatie Amersfoort is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

 4. De door ons ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie,
  gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt
  hiertoe) en monitoring door ons, gelden als authentiek, behoudens
  door jou te leveren tegenbewijs.

Scroll naar boven